01Name vasupujya prabhu
02Father’s Name vasupujya
03Mother’s Name vijaya
04Birth Place champapuri
05Birth Thithi falgun ku 14
06Diksha Thithi falgun ku 15
07Kevalgyan Thithi magh su 2
08Naksharta shatbhisha
09Shadak Jeevan 54,00,000 purva
10Age Lived 72,00,000 years
11Lakshan Sign buffalo
12Neervan Place champa
13Neervan Thithi aashad su 14
14Colour red