01Name sreyansanath
02Father’s Name visnu
03Mother’s Name venu devi
04Birth Place sinha pur
05Birth Thithi falgun ku 12
06Diksha Thithi falgun ku 13
07Kevalgyan Thithi magh ku 15
08Naksharta shravan
09Shadak Jeevan 21,00, 000 purva
10Age Lived 84,00,000 years
11Lakshan Sign rhinoceros
12Neervan Place sammed sheekhar
13Neervan Thithi shravan ku 3
14Colour golden